متن کامل عهدنامه ترکمانچای
Treaty of Turkmenchay
به زبان فارسی و روسی 

عهدنامه ترکمانچای به زبان فارسی

هو الله
 
دیباچه عهدنامه ایران و روس
 
الحمدالله الوافی و الکافی بعد از انعقاد عهدنامه مبارکه گلستان و مبادلات و معاملات دوستانه دولتین علیتین و ظهور آداب کمال مهربانی و یکجهتی حضرتین بهیٌتین به مقتضای حرکات آسمانی برخی تجاوزات ناگهانی از جانب سر حد داران طرفین به ظهور رسیده که موجب سنوح غوایل عظیمه شد و از آن جا که مرآت ضمایر پادشاهانه جانبین از غبار این گونه مخاطرات پاک بود اولیای دولتین علیتین تجدید عهد مسالمت را اهتمامات صادقانه و کوشش‌های منصفانه در دفع و رفع غایله اتفاقیه به ظهور رسانیده عهدنامه مبارکه جدید به مبانی و اصولی که در طی فصول مرقومه مذکور است مرقوم و مختوم آمد به مهر وکلای دولتین علیتین و در ماه شوال در سال هزار و دویست و چهل و نه هجری به امضای همایون شرف استقرار و استحکام پذیرفت. بر اولیای دولتین لازم است که از این پس در تحصیل موجبات مزید دوستی و موافقت اهتمامات صادقانه مبذول دارند و اسباب استحکام و استقرار معاهده مبارکه را به مراودات دوستانه متزاید خواهند و اگر در معدات تکمیل امور دوستی قصوری بینند به امضای خواهشهای منصفانه تدارک آن را لازم بشمارند و دقیقه از دقایق دوستی را مهمل و متروک نگذارند.
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
چون اعلیحضرت قضا قدرت، پادشاه اعظم والاجاه، امپراطور اکرم شوکت دستگاه، مالک بالاستحقاق کل ممالک روسیه و اعلیحضرت کیوان رفعت خورشید رایت، خسرو نامدار پادشاه اعظم با اقتدار ممالک ایران، چون هر دو علی السویه اراده و تمنای صادقانه دارند که به نوایب و مکاره جنگی که بالکلیه منافی رأی والای ایشان است نهایتی بگذارند و سنتهای قدیم حسن مجاورت و مودت را ما بین این دو دولت بواسطه صلحی که متضمن دوام باشد و بواعث خلاف و نفاق آتیه را دور کنند در بنای مستحکم استقرار دهند، لهذا برای تقدیم این کار خجسته آثار اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه جناب ژان پاسکویچ‌‌‌‍‌‌، جنرال آنفاندری، سردار عسکر جداگانه قفقاز، ناظم امورات ملکیه گرجستان و ولایات قفقاز و حاجی ترخان، مدیر سفاین حربیه بحر خزر، صاحب حمایلات الکسندر نویسکی مقدس مرصع به الماس، به آن مقدس مرتبه اول مرصع به الماس، ولادیمیر مقدس مرتبه اول و گیورگی مقدس مرتبه دویم و صاحب دو شمشیر افتخار یکی طلا موسوم«برای شجاعت» و دیگری مرصع به الماس و صاحب حمایلات دول خارجه مرتبه اولین عقاب سرخ پیکر پروسیه، هلال دولت عثمانی و نشان‌های دیگر و جناب «الکسندر اوبرو سکوف» صاحب حمایلات مقدسه ثالث ولادیمیر، مرتبه ثانی سن استانیسلاس لهستان، مرتبه دوم سن ژان بیت، و از طرف اعلیحضرت قویشوکت پادشاه ممالک ایران نواب مستطاب والا شاهزاده نامدار عباس میرزا را وکلای مختار خود تعیین کردند و ایشان بعد از آن که در ترکمانچای مجتمع شدند و اختیار نامه خود را مبادله کرده و موافق قاعده و شایسته دیدند، فصول آتیه را تعیین و قرارداد کردند:
 
فصل اول- بعد الیوم ما بین اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران و ولیعهدان و اخلاف و ممالک و رعایای ایشان مصالحه و مودت و وفاق کاملی إلی یوم الأبد واقع خواهد بود.فتحعلی شاه در کاخ ریاست ج دهلی
 
فصل دویم- چون جدال و نزاعی که فیما بین عهد کنندگان رفیع الارکان واقع شد و امروز بسعادت منقطع گردید، عهود و شروطی را که بموجب عهدنامه گلستان، بر ذمت ایشان لازم بود موقوف و متروک می‌دارد، لهذا اعلیحضرت کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران چنین لایق دیدند که به جای عهدنامه مزبوره گلستان، عهدنامه دیگر به این شروط و عهود و قیود قرار دهند که ما بین دو دولت روس و ایران بیشتر از پیشتر موجب استقرار و انتظام روابط آتیه صلح و مودت گردد.
 
فصل سیم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران از جانب خود و از جانب ولیعهدان و جانشینان به دولت روسیه واگذار می‌کند تمامی الکای نخجوان و ایروان را – خواه این طرف روس باشد یا آن طرف. و نظر به تفویض، اعلیحضرت ممالک ایران تعهد می‌کند که بعد از امضاء این عهدنامه، در مدت شش ماه، همه دفتر و دستور العمل متعلق به اداره این دو دولت مذکوره باشد به تصرف امرای روسیه بدهند.
 
فصل چهارم- دولتین علیتین معاهدتین عهد و پیمان می‌کنند که برای سر حد فیما بین دو مملکت بدین موجب سر حد وضع نمایند:
 
از نقطه سر حد ممالک عثمانی که از خط مستقیم به قله کوه آغری کوچک أقرب است. ابتدا کرده، این خط تا به قله آن کوه کشیده می‌شود و از آنجا به سر چشمه رودخانه مشهور به قرا سوی پایین که از سراشیب جنوبی آغری کوچک جاریست فرود آمده، به متابعت مجرای این رودخانه تا به التقای آن رودخانه ارس در مقابل شرور ممتد می‌شود. چون این خط به آن جا رسید به متابعت مجرای ارس تا به قلعه عباس آباد می‌آید و در تعمیرات و ابنیه خارجه آن که در کنار راست ارس واقع است نصف قطری بقدر نیم آغاج که عبارت از سه ورس و نیم روسی است رسم می‌شود و این نصف قطر در همه اطراف امتداد می‌یابد. همه اراضی و عرصه که در این نصف قطر محاط و محدود می‌شود بالانفراد متعلق به روسیه خواهد داشت و از تاریخ امروز در مدت دو ماه با صحت و درستی کامل معین و مشخص خواهد شد و بعد از آن از جایی که طرف شرقی این نصف قطر متصل به ارس می‌شود خط سر حد شروع و متابعت مجرای ارس می‌کند تا به مسیر یدی بلوک و از آن جا از خاک ایران به طول مجرای ارس امتداد می‌یابد با فاصله و مسافت سه آغاج که عبارتست از بیست و یک ورس روسی.
 
بعد از وصول به این نقطه خط سر حد به استقامت از صحرای مغان می‌گذرد تا به مجرای رودخانه موسومه بالهارود به محلی که در سه فرسخی واقع است که عبارتست از بیست و یک ورس روسی پایین تر از ملتقای دو رودخانه کوچک موسوم به آدینه بازار و ساری قمیش و از آن جا این خط به کنار چپ بالهارود تا به ملتقای رودخانه‌های مذکور آدینه بازار و ساری قمیش صعود کرده به طول کنار راست رودخانه آدینه بازار شرقی تا به منبع رودخانه و از آن جا تا به اوج بلندی‌های جگیر امتداد می‌یابد، به نوعی که جمله آبهایی که جاری به بحر خزر می‌شوند متعلق به روسیه خواهد بود و همه آبهایی که سراشیب و مجرای آنها به جانب ایران است تعلق به ایران خواهد داشت.
 
و چون سر حد دو مملکت این جا بواسطه قلل جبال تعیین می‌یابد، لهذا قرار داده شد که پشته هایی که از این کوهها به سمت بحر خزر است به روسیه و طرف دیگر آنها به ایران متعلق باشد. از قله‌های بلندی‌های جگیر خط سر حد تا به قله کمر قویی به متابعت کوههایی می‌رود که طالش را از محال ارشق منفصل می‌کند. چون قلل جبال از جانبین مجرای میاه را می‌دهند، لهذا در این جا نیز خط سر حد را همان قسم تعیین می‌کند که در فوق در باب مسافت واقعه بین منبع و آدینه بازار و قلل جگیر گفته شد و بعد از آن خط سر حد از قله کمر قویی به بلندی‌های کوه‌هایی که محال زوند را از محال ارشق فرق می‌دهد متابعت می‌کند تا به سر حد محال ولکیج همواره بر طبق همان ضابطه که در باب مجرای میاه معین شد، محال زوند بغیر از آن حصه که در سمت مخالف قلل جبال مذکوره واقع است از این قرار حصه روسیه خواهد بود. از ابتدای سر حد محال ولکیج خط سر حد ما بین دو دولت به قلل جبال کلوتوپی و سلسله کوههای عظیم که از ولکیج می‌گذرد متابعت می‌کند تا به منبع شمالی رودخانه موسوم به آستارا پیوسته به ملاحظه همان ضابطه در باب مجرای میاه و از آن جا خط سرحد متابعت مجرای این رودخانه خواهد کرد تا به ملتقای دهنه آن به بحر خزر و خط سر حد را که بعد از این متصرفات روسیه و ایران را از هم فرق خواهد داد تکمیل خواهد نمود.
 
فصل پنجم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران برای اثبات دوستی خالصانه که نسبت به اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه دارد به این فصل از خود و از عوض اخلاف و ولیعهدان سریر سلطنت ایران تمامی الکا و اراضی و جزایری را که در میانه خط حدود معینه در فصل مذکوره فوق و قلل برف دار کوه قفقاز و دریای خزر است و کذا جمیع قبایل را چه خیمه نشین چه خانه دار، که از اهالی و ولایات مذکوره هستند واضحاً و علناً الی الابد مخصوص و متعلق به دولت روسیه می‌داند.
 
فصل ششم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران به تلافی مصارف کثیره که دولت روسیه را برای جنگ واقعه بین الدولتین اتفاق افتاده و همچنین به تلافی ضررها و خسارت هایی که به همان جهت به رعایای دولت روسیه رسیده تعهد می‌کند که بواسطه دادن مبلغی وجه نقد آنها را اصلاح نماید و مبلغ این وجه بین الدولتین به ده کرور تومان رایج قرارگرفت که عبارت است از بیست میلیون مناط سفید روسی، و چگونگی در موعد و رهاین فصول این وجه در قرارداد علاحده که همان قدر قوت و اعتبار خواهد داشت که گویا لفظاً به لفظ در این عهدنامه مصالحه حالیه مندرج است، معین خواهد شد.
 
فصل هفتم- چون اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران شایسته و لایق دانسته همان فرزند خود عباس میرزا را ولیعهد و وارث تخت فیروزی بخت خود تعیین نموده است، اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه برای این که از میل‌های دوستانه و تمنای صادقانه خود که در مزید استحکام این ولیعهدی دارد به اعلیحضرت پادشاهی شاهنشاه ممالک ایران برهانی واضح و شاهدی لایح بدهد، تعهد می‌کند که از این روز به بعد شخص وجود نواب مستطاب والا شاهزاده عباس میرزا را ولیعهد و وارث برگزیده تاج و تخت ایران شناخته، از تاریخ جلوس به تخت شاهی، پادشاه بالاستحقاق این مملکت می‌داند.
 
فصل هشتم- سفاین تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که به آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره‌های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتیهای تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد نمایند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه که علم‌های عسکریه روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می‌شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی‌تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد.
 
فصل نهم- چون مکنون خاطر اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران است که من کل الوجوه عهودی را که به این سعادت و میمنت ما بین ایشان مقرر گشته مستحکم نمایند، لهذا قرارداد نمودند که سفراء و وکلا و کارگزارانی که از جانبین به دولتین علیتین تعیین می‌شود- خواه برای انجام خدمت‌های اتفاقی یا برای اقامت دایمی – به فراخور مرتبه و موافق شأن دولتین علیتین و بملاحظه مودتی که باعث اتحاد ایشان گشته به عادت ولایت مورد اعزاز و احترام شوند و در این باب دستور العملی مخصوص و تشریفاتی قرار خواهند کرد که از طرفین مرعی و ملحوظ گردد.
 
فصل دهم- چون اعلیحضرت امپراطور کل روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران استقرار و افزایش روابط تجارت را ما بین دو دولت مانند یکی از نخستین فواید ملاحظه کردند که می‌بایست از تجدید مصالحه حاصل شود، لهذا قرارداد نمودند که تمامی اوضاع و احوال متعلقه به حمایت تجارت و امنیت تبعه دو دولت را به نوعی که متضمن مرابطه کامله باشد معین و منتظم و در معاهده جداگانه ای که به این عهدنامه ملحق و ما بین وکلای مختار جانبین مقرر و مانند جزو متمم او مرعی و ملحوظ میشود مضبوط و محفوظ دارند.
 
اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران برای دولت روس کما فی السابق این اختیار را مرعی می‌دارد که در هر جا که مصلحت دولت اقتضا کند کونسولها و حامیان تجارت تعیین نمایند و تعهد می‌کند که این کونسولها و حامیان تجارت را که هر یک زیاده از ده نفر اتباع نخواهد داشت فراخور رتبه ایشان مشمول حمایت و احترامات و امتیازات سازد و اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه از جانب خود وعده می‌کند که درباره کونسولها و حامیان تجارت اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران به همین وجه مساوات کامله مرعی دارد.
 
در حالتی که از جانب دولت ایران نسبت به یکی از کونسولها و حامیان تجارت روسیه شکایتی محققه باشد، وکیل و یا کارگزار دولت روس که در دربار اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران متوقف خواهد بود و این حامیان و کونسولها بلاواسطه در تحت حکم او خواهد شد، او را از شغل خود بیدخل داشته به هر که لایق داند اداره امور مزبور را بر سبیل عادیه رجوع خواهد کرد.
 
فصل یازدهم- همه امور و ادعا‌های تبعه طرفین که به سبب جنگ به تأخیر افتاده بعد از انعقاد مصالحه موافق عدالت به اتمام خواهد رسید و مطالباتی که رعایای دولتین جانبین از یکدیگر یا از خزانه داشته باشند به تعجیل و تکمیل وصول پذیر خواهد شد.
 
فصل دوازدهم- دولتین علیتین معاهدتین بالاشتراک در منفعت تبعه جانبین قرارداد می‌کنند که برای آنهایی که مابین خود به سیاق واحد در دو جانب رود ارس املاک دارند موعدی سه ساله مقرر نمایند تا به آزادی در بیع یا معاوضه آنها قدرت داشته باشند، لکن اعلیحضرت امپراطور کل روسیه از منفعت این قرارداد در همه آن مقداری که به او تعلق و واگذار می‌شود، سردار سابق ایروان حسین خان و برادر او حسن خان و حاکم سابق نخجوان کریم خان را مستثنی می‌دارد.
 
فصل سیزدهم- همه اسیرهای جنگی دولتین خواه در مدت جنگ آخر باشد یا قبل از آن و همچنین تبعه طرفین که به اسیری افتاده باشند از هر ملت که باشد همگی بغایت چهار ماه به آزادی مسترد و بعد از آنکه جیره و سایر تدارکات لازمه به آنها داده شد به عباس آباد فرستاده می‌شوند تا اینکه به دست مباشرین جانبین که در آن جا مأمور گرفتن و تدارکات فرستادن ایشان به ولایت خواهد بود تسلیم شوند.
 
دولتین علیتین در باب همه اسیرهای جنگ و تبعه روس و ایران که به اسیری افتاده و به علت دوری مکان هایی که در آن جا بوده اند یا به علت اوضاع و اسباب دیگر بعینه مسترد نشده باشند، همان قرارداد را می‌کنند و هر دو دولت ایٌ وقت کان اختیار بی حد و نهایت خواهند داشت که آنها را مطالبه کنند و تعهد می‌کنند که هر وقت اسیر خود به دولت عرض نماید یا ایشان را مطالبه کنند از جانبین مسترد سازند.
 
فصل چهاردهم- دولتین علیتین معاهدتین جلای وطن کنندگان و فراریان را که قبل از جنگ یا در مدت آن به تحت اختیار جانبین گذاشته باشند مطالبه نمی‌کنند ولیکن برای منع نتایج مضره جانبین که از مکاتبات و علاقه خفیه بعضی از این فراریان با هم ولایتیان یا اتباع قدیم ایشان حاصل می‌تواند شد، دولت ایران تعهد می‌کند که حضور و توقف اشخاصی را که الحال یا بعد از این باسمه به او مشخص خواهد شد از متصرفات خود که مابین ارس و خط رودخانه مرسوم به جهریق و دریا و حد ارومی و رودخانه مشهور به جیقتو و قزل اوزن تا التقای آن به دریا واقع است رخصت می‌دهد.
 
اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه از جانب خود همچنین وعده می‌کند که فراریان ایران را در ولایت قراباغ و نخجوان و کذالک در آن حصه ولایت ایروان که در کنار راست رود ارس واقع است اذن توطن و سکنی ندهد، لیکن معلوم است که این شرط مجری و معمول نبوده و نخواهد بود، مگر در باب اشخاصی که صاحب مناصب ملکیه یا مرتبه و شأن دیگر باشد، مانند خوانین و بیک‌ها و ملا‌ های بزرگ که صورت رفتارها و اغواها و مخابرات و مکاتبات خفیه ایشان درباره همولایتیان و اتباع و زیر دستان قدیم خود موجب یک نوع رسوخ و تأثیر به افساد و اخلال تواند شد.
 
در خصوص رعایای عامه مملکتین مابین دولتین قرارداده شده که رعایای جانبین که از مملکتی به مملکت دیگر گذشته باشند، یا بعد از این بگذرند مأذون و مرخص خواهند بود که در هر جایی که آن دولت که این رعایا به تحت حکومت و اختیار او گذاشته باشند مناسب داند سکنی و اقامت کنند.
 
فصل پانزدهم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران به این حسن اراده که آرام و آسایش را به ممالک خود باز آورد و موجبات مکاره را که اکنون به سبب این جنگ و خصومت بر اهالی مملکت روی آورده و به جهت انعقاد این عهدنامه که به فیروزی تمام سمت انجام می‌پذیرد از ایشان دور کرده، همه رعایا و ارباب مناصب آذربایجان عفو کامل و شامل مرحمت می‌فرمایند و هیچ یک از ایشان بدون استثنای مراتب و طبقات به جرم عرضه‌ها و عملها و رفتارهای ایشان که در مدت جنگ یا در اوقات تصرف چند وقت قشون روسیه از ایشان ناشی شده نباید معاقب شوند و آزار ببینند و نیز از امروز یکساله مهلت به ایشان مرحمت می‌شود که به آزادی با عیال خود از مملکت ایران به مملکت روس انتقال نمایند و اموال و اشیاء خود را نقل یا بیع کنند، بدون اینکه از جانب دولت یا حکام ولایت اندک ممانعت کنند یا از اموال و اشیاء منقوله یا مبیعه ایشان حقی و مزدی اخذ نمایند.
 
و در باب املاک ایشان پنج سال موعد مقرر می‌شود که در آن مدت بیع به حسب خواهش خود بنا گذاری در باب آنها نمایند، و از این عفو و بخشش مستثنی می‌شوند کسانی که در این مدت یکساله به سبب بعضی تقصیرها و گناههایی که مستلزم سیاست دیوانخانه باشد مستوجب عقوبت می‌گردد.
 
فصل شانزدهم- بعد از امضای این عهدنامه مصالحه، فی الفور وکلای مختار جانبین اهتمام خواهند داشت که به همه جا دستورالعمل و احکام لازمه بفرستند تا بلا تأخیر خصومت را ترک نمایند.
 
این عهدنامه مصالحه که در دو نسخه به یک مضمون ترتیب یافته است و به دستخط وکلای مختار جانبین رسیده به مهر ایشان ممهور و مابین ایشان مبادله شده‌است. از جانب اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران مصدق و ممضی و تصدیق نامه‌های متداوله که به دستخط مخصوص ایشان مزین خواهد بود و در مدت چهارماه یا زودتر اگر ممکن باشد مابین وکلای مختار ایشان مبادله خواهد شد.
 
تحریراً در قریه ترکمانچای، به تاریخ دهم شهر(؟) فیورال روسی سنه یک هزار و هشتصد و بیست و هشت (۱۸۲۸م.) مسیحیه که عبارت است از پنجم شهر شعبان المعظم سنه یک هزار و دویست و چهل و سه (۱۲۴۳ق.) هجری به ملاحظه و تصدیق نواب نایب السلطنه رسید و به امضای وزیر دول خارجه عالیجاه میرزا ابوالحسن خان رسید.
 

عهدنامه ترکمانچای به زبان روسی

Туркманчайский мирный договор
между Россией и Ираном

10 февраля 1828 г.
     Туркманчайский мирный договор завершил русско-иранскую войну
1826-1828 гг.
     Выверено  по  изданию: Под стягом России:  Сборник архивных
документов. М., Русская книга, 1992.

                                                                    СТР.
     Во имя Бога Всемогущего.                                       314
     Его императорское величество всепресветлейший,  державнейший
великий  государь  император  и  самодержец  всероссийский и е.в.
падишах персидский,  равно движимые искренним  желанием  положить
конец пагубным следствиям войны, совершенно противной их взаимным
намерениям,  и восстановить на твердом основании прежние сношения
доброго   соседства   и   дружбы   между   обоими   государствами
постановлением  мира,  который  бы,   в   самом   себе   заключая
ручательство  своей  прочности,  отвращал  на  предбудущее  время
всякий повод к несогласиям  и  недоразумениям,  назначили  своими
уполномоченными  для  совершения  сего  спасительного дела:  е.в.
император всероссийский – своего генерал-адъютанта,  генерала  от
инфантерии,    командующего    Отдельным   кавказским   корпусом,
главноуправляющего  гражданскою   частью   в   Грузии,   губернии
Астраханской  и  области  Кавказской,  начальствующего Каспийскою
флотилиею, кавалера  орденов  Св.Александра  Невского с алмазными
украшениями,  Св.Анны  1-й  степени  с   алмазными   украшениями,
Св.Владимира  1-й степени,  Св.Георгия  II класса,  имеющего  две
шпаги за отличие,  из коих одна  с  надписью  «За  храбрость»,  а
другая   украшена   алмазами,   и  кавалера  иностранных  орденов
прусского Красного Орла 1-й степени,  ордена Луны  Высокой  Порты
Оттоманской   и   многих   других   Ивана   Паскевича   и  своего
действительного статского советника, камергера и кавалера орденов
Св.Владимира  3-й  степени,  польского  Станислава  2-й степени и
Св.Иоанна  Иерусалимского  Александра  Обрескова,  а   е.в.   шах
персидский  –  е.в.  принца  Аббаса  Мирзу.  Уполномоченные  сии,
съехавшись  в  селении  Туркманчае  и  по   размене   данных   им
полномочий,  кои  найдены  в  надлежащем  порядке,  постановили и
заключили нижеследующие статьи:
 
                             Статья I
     Отныне на вечные времена пребудет мир,  дружба и совершенное
согласие  между  е.в.  императором  всероссийским  и  е.в.  шахом
персидским, их наследниками и преемниками престолов, их державами
и обоюдными подданными.
 
                             Статья II                              315
     Е.в. император  всероссийский  и  е.в.  падишах  персидский,
принимая   в   уважение,   что   с   войною,    между    высокими
договаривающимися    сторонами   возникшею   и   ныне   счастливо
прекращенною, кончились и взаимные по силе Гюлистанского трактата
обязательства,  признали  нужным заменить означенный Гюлистанский
трактат настоящими условиями и  постановлениями,  долженствующими
устроить   и   утверждать   более   и   более  будущие  мирные  и
дружественные между Россиею и Персиею сношения.
 
                            Статья III
     Е.в. шах  персидский  от  своего  имени  и  от  имени  своих
наследников   и   преемников   уступает   Российской   империи  в
совершенную собственность ханство  Эриванское  по  сию  и  по  ту
сторону  Аракса  и ханство Нахичеванское.  Вследствие сей уступки
е.в.  шах обязуется не позже шести месяцев,  считая от подписания
настоящего  договора,  сдать  российским начальствам все архивы и
публичные   документы,   относящиеся   до    управления    обоими
вышеозначенными ханствами.
 
                             Статья IV
     С согласия    обеих    высоких    договаривающихся    сторон
постановляется  границею  между  обоими  государствами  следующая
черта:  начиная  с  той  точки  от  границы оттоманских владений,
которая всех ближе в прямом направлении отстоит от вершины Малого
Арарата,  граничная  черта пойдет до вершины сей горы;  оттуда по
покатости ее сойдет к верховью реки Нижнего Карасу,  вытекающей с
южной   стороны   Малого   Арарата;  потом  сия  граничная  черта
продолжится по течению той реки до впадения оной в Аракс  против,
Шерура;  от  сего  пункта  она  пойдет  по  руслу  реки Аракса до
крепости  Аббас-Абада;  здесь  около   внешних   укреплений   сей
крепости,  находящихся  на  правом берегу Аракса,  будет обведена
окружность шириною в пол-агача,  т.е.  в 3½ российских версты, во
всех  направлениях,  и  пространство  земли,  содержащееся  в сей
окружности,  сполна будет  принадлежать  исключительно  России  и
имеет  быть  отрезано  с  величайшей  точностью  в  течение  двух
месяцев,  считая  от  сего  числа.  Начиная  с  того  места,  где
означенная  окружность  с  восточной  стороны примкнется к берегу
Аракса,  пограничная черта пойдет  паки  по  руслу  сей  реки  до
Едибулукского    брода;    оттуда   персидское   владение   будет   316
простираться   по  руслу   реки  Аракса  на  3  агача,   т.е.  на
21 российскую  версту;  потом граница пойдет прямо чрез Муганскую
степь  до  реки  Болгару  к месту,  лежащему 3-мя  агачами,  т.е.
21 верстою,  ниже соединения двух речек:  Одинабазар и Саракамыш.
Оттуда граница продолжится по левому берегу реки Болгару вверх до
соединения  помянутых  речек  Одинабазар  и  Саракамыш;  потом по
правому берегу восточной реки Одинабазар до ее верховья, а отселе
до вершины Джикоирских высот,  так,  что все воды,  текущие с сих
высот к Каспийскому морю,  будут принадлежать России, а все воды,
изливающиеся   на  сторону  Персии,  будут  принадлежать  Персии.
Поелику же здесь граница между обоими государствами  определяется
гребнем  гор,  то  положено,  что покатость их к морю Каспийскому
должна принадлежать России,  а  противуположная  покатость  имеет
принадлежать   Персии.   От   гребня  Джикоирских  высот  граница
пролегает до вершины Камаркуя  по  горам,  отделяющим  Талышь  от
округа  Арши.  Горные  верхи,  разделяющие  течение  вод  на  обе
стороны,  будут составлять здесь пограничную черту точно так  же,
как  выше было сказано о пространстве между верховьем Одинабазара
и Джикоирскими вершинами.  Далее пограничная черта, с непрерывным
наблюдением  вышеизложенного  правила  относительно  течения вод,
будет  следовать  от  Камаркуйской   вершины   по   хребту   гор,
разделяющих  округ  Зуванта  и  округ  Арши,  до  границы  округа
Велькиджи.  Таким образом,  округ Зувант,  за исключением  части,
лежащей   на   противной   стороне   от   вершин  помянутых  гор,
присоединится к России.  От границы округа Велькиджи  пограничная
между  обоими  государствами  черта,  в постоянной сообразности с
вышеозначенным правилом течения вод,  будет следовать по вершинам
Клопуты  и по главной цепи гор,  пролегающих по округу Велькиджи,
до северного истока реки Астары,  оттуда по  руслу  сей  реки  до
впадения  ее  в  Каспийское море,  где и оканчивается пограничная
черта, имеющая отделять российские владения от персидских.
 
                             Статья V
     Е.в. шах персидский, в доказательство искренней своей дружбы
е.в.  императору всероссийскому,  настоящею статьею как от своего
имени,  так и от имени своих наследников и преемников персидского
престола  признает торжественно все земли и все острова,  лежащие
между  пограничною  чертою   вышеозначенною   и   между   хребтом
Кавказских  гор  и Каспийским морем,  как равно и всех кочующих и
других народов, в тех странах обитающих, принадлежащими на вечные   317
времена Российской империи.
 
                             Статья VI
     Е.в. шах персидский,  в уважение значительных пожертвований,
причиненных   Российской   империи   возникшею    между    обоими
государствами  войною,  а  также  потерь  и убытков,  потерпенных
российскими  подданными,  обязуется  вознаградить  оные  денежным
возмездием.     Сумму    сего    вознаграждения    обе    высокие
договаривающиеся стороны постановили  в  десять  куруров  туманов
раидже,  или двадцать миллионов рублей серебром;  сроки же, образ
платежа и  обеспечение  оного  постановлены  в  особом  договоре,
который  будет  иметь  такую  же  силу,  как  бы  он был внесен в
настоящий трактат от слова до слова.
 
                            Статья VII
     Как е.в.  шах персидский признал за  благо  назначить  своим
преемником и наследником престола августейшего сына своего принца
Аббаса Мирзу,  то е.в.  император всероссийский,  дабы всенародно
доказать е.в.  шаху персидскому свое дружественное расположение и
желание содействовать к утверждению сего наследственного порядка,
обязуется  признавать  отныне  в августейшем лице е.выс-ва принца
Аббаса Мирзы преемника  и  наследника  персидской  короны,  а  по
вступлении  его  на  престол  почитать его законным государем сей
державы.
 
                             Статья VIII
     Российские купеческие суда по прежнему  обычаю  имеют  право
плавать  свободно по Каспийскому морю и вдоль берегов оного,  как
равно и приставать к ним;  в случае  кораблекрушения  имеет  быть
подаваема   им   в   Персии   всякая  помощь.  Таким  же  образом
предоставляется и персидским купеческим судам  право  плавать  на
прежнем  положении  по  Каспийскому  морю  и приставать к берегам
российским,  где взаимно  в  случае  кораблекрушения  имеет  быть
оказываемо им всякое пособие.  Относительно же военных судов, как
издревле одни военные суда под российским  военным  флагом  могли
иметь   плавание   на   Каспийском   море,   то  по  сей  причине
предоставляется  и  подтверждается  им   и   ныне   прежнее   сие
исключительное  право  с  тем,  что  кроме  России никакая другая
держава не может иметь на Каспийском море судов военных.
 
                             Статья IX                              318
     Е.в. император всероссийский и е.в.  шах  персидский,  желая
всеми  средствами  утвердить союз мира и дружбы,  столь счастливо
между ими  возобновленный,  соизволяют,  чтобы  взаимные  высоких
дворов  послы,  министры  и  поверенные  в делах,  отправляемые к
соответственным высоким дворам для исполнения временных поручений
или  для  постоянного  пребывания,  были принимаемы с почестями и
отличием,  соответствующими  их   званию,   достоинству   высоких
договаривающихся  сторон,  искренней приязни,  их соединяющей,  и
местным обычаям. На сей конец постановлен будет особым протоколом
церемониал для наблюдения с той и другой стороны.
 
                             Статья X
     Е.в. император   всероссийский   и   е.в.   шах  персидский,
признавая восстановление и распространение торговых между  обоими
государствами   сношений   одним   из  главнейших  благодетельных
последствий  восстановления  мира,  в  полном  взаимном  согласии
рассудили  за  благо  устроить  все распоряжения,  относящиеся до
покровительства торговли и  безопасности  обоюдных  подданных,  и
изложить  оные  в  прилагаемом  у  сего отдельном акте,  который,
будучи заключен обоюдными уполномоченными,  есть и будет почитаем
равносильною   частью   настоящего  мирного  договора.  Е.в.  шах
персидский предоставляет России,  как то  было  и  прежде,  право
определять  консулов  или  торговых  агентов повсюду,  где польза
торговли сего востребует,  и обязуется сим консулам и агентам, из
которых каждый будет иметь в свите своей не более десяти человек,
оказывать покровительство,  дабы  пользовались  они  почестями  и
преимуществами, публичному их званию присвоенными. Е.в. император
всероссийский обещает  со  своей  стороны  наблюдать  совершенное
взаимство  в  отношении  консулов или торговых агентов е.в.  шаха
персидского.   В   случае   основательной   жалобы    персидского
правительства   на  российского  агента  или  консула  российский
министр  или  поверенный  в  делах  при  дворе  е.в.  шаха,   яко
непосредственный   начальник   их,  имеет  удалить  виновного  от
должности  и  временно  поручить  оную  другому  лицу  по  своему
усмотрению.
 
                             Статья XI
     Все требования    обоюдных    подданных   и   другие   дела,
остановленные  войною,  будут  возобновлены  и  решены  сообразно
справедливости после заключения мира.  По долговым обязательствам   319
обоюдных подданных между  собою  и  на  казне  того  или  другого
правительства    имеет    последовать    немедленное   и   полное
удовлетворение.
 
                            Статья XII
     Высокие договаривающиеся   стороны   для   выгоды   обоюдных
подданных  постановили по общему их согласию тем из них,  которые
имеют   недвижимую   собственность   по   обе   стороны   Аракса,
предоставить  трехлетний  срок,  в продолжение которого они могут
свободно  продавать  и  обменивать  оную;   но   е.в.   император
всероссийский,  поколику  то  до него касается,  изъемлет из сего
снисходительного распоряжения Гуссейн-хана,  бывшего  эриванского
сардаря,  брата  его  Гасан-хана и Керим-хана,  бывшего правителя
нахичеванского.
 
                            Статья XIII
     Все военнопленные  обеих  сторон,   взятые   в   продолжение
последней войны или прежде, а равно подданные обоих правительств,
взаимно впадшие когда-либо в  плен,  должны  быть  освобождены  и
возвращены  в  течение  четырех месяцев;  они имеют быть снабжены
жизненными припасами  и  прочими  потребностями  и  отправлены  в
Аббас-Абад  для  сдачи  взаимным  комиссарам,  кои назначатся для
принятия их и распоряжения  дальнейшего  препровождения  в  места
жительства.  Высокие  договаривающиеся  стороны  будут  таким  же
образом поступать со всеми военнопленными и всеми  российскими  и
персидскими  подданными,  взаимно  впадшими в плен,  кои не будут
возвращены в означенный срок по отдаленности их нахождения или по
иной   какой-либо   причине   или   обстоятельству.  Обе  державы
предоставляют  себе  точное  и  неограниченное  право   требовать
таковых во всякое время и обязуются возвращать их взаимно по мере
того,  как  они  будут  оказываться  или  когда  поступят  о  них
требования.
 
                            Статья XIV
     Ни одна   из   высоких   договаривающихся  сторон  не  будет
требовать  выдачи  переметчиков  и   дезертиров,   перешедших   в
подданство  другой  до начатия последней войны или во время оной.
Для  предупреждения  же  вредных  последствий,  взаимно   могущих
произойти   от   умышленных  сношений  между  некоторыми  из  сих
переметчиков и их прежними соотечественниками  или  подвластными,
персидское  правительство  обязуется во владениях его,  состоящих
между Араксом и чертою,  образуемою  рекою  Чара,  озером  Урмия,
рекою   Джакату   и  рекою  Кизил-Озан  до  впадения  ее  в  море   320
Каспийское,  воспретить  пребывание  тем  лицам,  кои  ныне   или
впоследствии  будут  поименно российским правительством означены.
Е.в.  император всероссийский со своей стороны обещает равномерно
не  дозволять  персидским  переметчикам  селиться или проживать в
ханствах  Карабахском  и  Нахичеванском   и   в   части   ханства
Эриванского,  на  правом  берегу  Аракса  лежащей.  Но само собою
разумеется,  что сие условие имеет и будет иметь  силу  только  в
отношении   к   лицам,  носившим  публичные  звания  или  имеющим
некоторое  достоинство,  каковы  суть:  ханы,  беки  и   духовные
начальники или моллы,  кои личным примером,  внушениями и тайными
связями могут иметь вредное влияние на прежних  своих  соотчичей,
бывших в их управлении или им подвластных. Что касается вообще до
жителей обоих государств,  то  высокие  договаривающиеся  стороны
постановили,  что  обоюдные  подданные,  кои  перешли  или впредь
перейдут из одного государства в другое,  могут селиться  и  жить
всюду,   где  дозволит  то  правительство,  под  коим  они  будут
находиться.
 
                             Статья XV
     Е.в. шах,  движимый благотворным и  спасительным  намерением
возвратить  спокойствие  державе  своей  и устранить от подданных
своих все,  что могло бы увеличить еще бедствия,  навлеченные  на
них  войною,  столь  счастливо  настоящим  договором  оконченною,
дарует совершенное и полное прощение всем  жителям  и  чиновникам
области,  именуемой  Азербайджаном.  Никто  из  них,  к какому бы
разряду ни принадлежал,  не  может  подвергнуться  преследованию,
ниже оскорблению за мнения, поступки свои или поведение в течение
войны или в  продолжение  временного  занятия  помянутой  области
российскими   войсками.   Сверх   того,  будет  предоставлен  тем
чиновникам и жителям годичный срок,  считая от  сего  числа,  для
свободного  перехода со своими семействами из персидских областей
в российские,  для вывоза  и  продажи  движимого  имущества,  без
всякого  со стороны правительства и местных начальств препятствия
и не подвергая продаваемые или вывозимые сими лицами имущества  и
вещи  какой-либо  пошлине  или  налогу.  Относительно  же  имения
недвижимого определяется пятилетний срок для  продажи  оного  или
учинения произвольных об оном распоряжений.  Не распространяется,
однако же,  сие прощение на  тех,  кои  до  истечения  помянутого
годичного  срока  впадут  в  какую-либо  вину  или  преступление,
подлежащее судебному наказанию.
 
                            Статья XVI                              321
     По подписании сего мирного договора обоюдные  уполномоченные
отправят  без  отлагательства  во все места известия и надлежащие
повеления о немедленном прекращении военных действий.
 
     Настоящий мирный  договор,  учиненный  в  двух   одинакового
содержания экземплярах, подписанный уполномоченными обеих сторон,
утвержденный печатями гербов их и взаимно ими размененный,  имеет
быть утвержден и ратификован е.в.  императором всея России и е.в.
шахом  персидским,  и  торжественные,  за   собственноручным   их
подписанием,     ратификации     будут     разменены    обоюдными
уполномоченными в течение четырехмесячного срока или скорее, буде
возможно.
     Заключено в   селении   Туркманчай  10  февраля  в  лето  от
Рождества Христова 1828 г. и 5 Шабана 1243 г. Хиджры.
     (М.П.) Иван Паскевич
     (М.П.) А.Обресков
                             Видел и утвердил наиб-султан. (М.П.)
                         А также подписал министр иностранных дел
                                     Мирза Абуль Хасан-хан (М.П.)
 
 
   Отдельные статьи к мирному договору между Россией и Персией
                               Туркманчай, 10(22) февраля 1828 г.
 
                             Перевод
 
     Во имя Бога Всемогущего.
 
                             Статья I
     Прямым  следствием  ст.IV основного договора от  сего  числа
является обязательство е.в.  персидского шаха вывести свои войска
в  двухмесячный  срок,  начиная  с  даты  подписания   настоящего
договора,  и передать российским комиссарам,  направленным с этой
целью на места,  всю ту часть Талышинского  ханства,  которая  по
праву  принадлежит  Российской  империи  и  границы которой точно
определены  ст.  IV  основного  договора.  Она   была   захвачена
персидскими   войсками   в  результате  неприятельских  действий,
предшествовавших войне, столь счастливо завершившейся заключением
упомянутого  договора.  В  ожидании  передачи  названного ханства
российским комиссарам персидское правительство будет  внимательно   322
следить  за  тем,  чтобы  там  не  чинились  никакие  насилия или
вымогательства в отношении тамошних жителей или их  имущества,  и
возложит  на  местные власти ответственность за любые беспорядки,
которые тем временем могли бы быть там учинены.
 
                             Статья II
     Вследствие  ст.VI  основного договора от сего числа,  в силу
которой   е.в.   персидский   шах   взял  на  себя  торжественное
обязательство уплатить е.в.  императору  всероссийскому  денежное
возмещение в размере десяти куруров туманов раидже,  или двадцати
миллионов  рублей  серебром,  высокие  договаривающиеся   стороны
условились,  что  три  курура  туманов будут выплачены российским
уполномоченным или их поверенным в первые восемь  дней  сразу  же
после подписания означенного договора, два курура туманов – через
пятнадцать  дней,   три   курура   туманов  будут  им   выплачены
1 (13)  апреля с.г.,  или 26-го числа следующего Рамазана,  а два
остающихся курура,  дополняющих сумму в десять  куруров  туманов,
которые   Персия   обязалась   уплатить   России,  будут  внесены
1 (13) января 1830 г.
 
                            Статья III
     Дабы обеспечить е.в. императору всероссийскому своевременную
и полную выплату упомянутого возмещения, высокие договаривающиеся
стороны условились,  что вплоть до  окончательной  уплаты  восьми
куруров туманов вся провинция, именуемая Азербайджаном, останется
под непосредственной властью русских войск  и  будет  управляться
исключительно  в интересах России таким образом,  чтобы временная
администрация,  учрежденная  в   настоящее   время   в   Тавризе,
по-прежнему осуществляла свою власть и деятельность,  надзирая за
поддержанием порядка и внутреннего спокойствия и выполнением мер,
способных обеспечить содержание и снабжение провиантом армейского
корпуса,   который   должен   временно   занимать   вышеназванную
провинцию;  если  же упомянутая сумма в восемь куруров туманов не
будет,  не дай Бог, выплачена целиком к 15 (27) августа с.г., или
к 15-му числу Сафара 1244 г., имеется и будет иметься в виду, что
в таком случае  вся  провинция,  именуемая  Азербайджаном,  будет
навечно отделена от Персии и е.в. император всероссийский получит
полное право либо сделать ее неотъемлемой частью  своей  империи,
либо  учредить там независимые и наследственные ханства под своим
непосредственным  и  исключительным  покровительством.   Что   же   323
касается  денежных сумм,  которые в соответствии с вышеуказанными
соглашениями будут  к  тому  времени  уже  выплачены  России,  то
условлено,  что они останутся безвозмездно в ее распоряжении и не
подлежат возвращению.  Но в этом предположительном случае  Персия
будет полностью освобождена от любых других денежных обязательств
в отношении России. Вместе с тем решено, что после уплаты е.в-вом
персидским  шахом  двух  куруров  туманов  из  трех,  кои  должны
последовать за первыми пятью  курурами  оговоренного  возмещения,
русские  войска  будут  выведены из всего Азербайджана не позднее
чем через месяц,  и он будет  возвращен  персидским  властям,  за
исключением  крепости  и  провинции  Хой,  которые  останутся под
властью русских войск в качестве гарантии выплаты  вышеназванного
третьего   курура   туманов,    подлежащего   полной   уплате   к
15 (27)  августа  с.г.  Генерал,  под  началом   которого   будет
находиться  корпус  русской  армии,  заранее  получит инструкции,
необходимые  для  возвращения  и  эвакуации,  либо  полной,  либо
частичной,  провинции,  именуемой Азербайджаном, в зависимости от
того,  выплатит ли е.в.  шах  в  установленный  срок  российскому
императорскому двору все упомянутые восемь куруров туманов или же
только семь куруров туманов. Одновременно временная администрация
в Тавризе сложит с себя обязанности по управлению, которые на нее
возложены,  а персидские комиссары, назначенные с этой целью е.в.
шахом,  немедленно приступят к исполнению своих обязанностей. При
этом ни в коей мере не должны нарушаться порядок  и  общественное
спокойствие,  а также постановления и обязательства, содержащиеся
в основном договоре от  сего  числа,  равно  как  и  в  настоящих
дополнительных статьях.
 
                             Статья IV
     Поскольку корпусу  русской армии,  который в силу предыдущей
статьи  временно  оккупирует  Азербайджан,  будет   предоставлена
неограниченная  свобода  расквартирования  сообразно с удобствами
или волей главнокомандующего русской армией  на  всей  территории
этой   провинции,  условлено,  что  персидские  войска,  все  еще
остающиеся  в  какой-либо  части  Азербайджана,   незамедлительно
очистят ее и отступят во внутренние провинции Персии.
 
                             Статья V
     Дабы предотвратить  все то,  что способно нарушить порядок и
воинскую дисциплину,  которые важно  сохранить  в  войсках  обеих
сторон  в  ходе временной оккупации,  предусмотренной предыдущими   324
статьями, условлено, что любой русский дезертир, который перейдет
на  сторону  персов,  подлежит  немедленному  аресту  персидскими
властями и безотлагательной передаче ближайшему командиру русских
войск;  любой дезертир из персидских войск, перешедший на сторону
русских,  также будет немедленно передан  ближайшему  персидскому
командиру.
 
                             Статья VI
     Сразу же  после  размена  ратификациями обе стороны назначат
комиссаров,  с тем  чтобы  приступить  к  демаркации  пограничной
линии,  которая  определена  ст.IV  основного  договора  от  сего
числа,  и составить ее точную карту;  один экземпляр этой  карты,
скрепленный    подписью    соответствующих    комиссаров,   будет
представлен на утверждение главнокомандующего в Грузии,  а другой
совершенно идентичный,  – на утверждение е.к.выс-ва принца Аббаса
Мирзы.  Затем состоится обмен этими картами,  которые будут иметь
силу и служить нормой в будущем.
 
     Настоящие отдельные    статьи,   предназначенные   дополнить
основной договор от сего числа и совершенные в двух  экземплярах,
будут  иметь  такую  же  силу  и  действие,  как если бы они были
полностью включены в него.
     В удостоверение  чего  мы,  соответствующие  уполномоченные,
подписали их и скрепили своими гербовыми печатями.
     Заключено в   селении   Туркманчай  10  февраля  в  лето  от
Рождества Христова 1828 г. и 5 Шабана 1243 г. Хиджры.
     (М.П.) Иван Паскевич
     (М.П.) А.Обресков
                    

         Видел и утвердил наиб-султан. (М.П.)
                         А также подписал министр иностранных дел
                                     Мирза Абуль Хасан-хан (М.П.)
 

در همین رابطه (کلیک کنید)
...

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook