در دست بازسازی است.

نشستِ آیت‌الله منتظری با قاتلین زندانیان سیاسی
دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷

نشستِ آیت‌الله منتظری با قاتلین زندانیان سیاسی</br>دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷

دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت‌الله منتظری، رودرروی اعضای هیئت مرگ - حسینعلی نیری(حاکم شرع)، مرتضی اشراقی(دادستان)، ابراهیم رئیسی(معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی(نماینده وقت وزارت اطلاعات)، اعدام زندانیان سیاسی را که با حکم آیت‌الله خمینی، ۵ مرداد[و درواقع ۶ مرداد] همان سال آغاز شده بود، شجاعانه زیر سئوال می‌بَرَد.
قاتلین زندانیان سیاسی بی‌توجه به مضمون و جوهر اعتراض به حق آیت‌الله منتظری، هّم و غم‌شان توجیه کشتار و گرفتن مجوز برای ادامه آن بود. ضمن اینکه در رابطه با اعدامها، گزارش وقایع اتفاقیه در زندان(بویژه از سوی حسینعلی نیری)، با ناراستی همراه بود.

ری و روم و بغداد (۱۵)
از صارم‌الدین صادق‌وزیری و پرویز شهریاری
تا، تاجگذاری شاه و مرگ برنارد لوئیس

ری و روم و بغداد (۱۵)</br>از صارم‌الدین صادق‌وزیری و پرویز شهریاری</br>تا، تاجگذاری شاه و مرگ برنارد لوئیس

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از را دور و با قلبی نزدیک به شما سلام میکنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس.
بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود.

ری و روم و بغداد (۱۴)
از شاهنامه فلورانس و آواز زمینِ گوستاو مولر
تا، گاهشماری خیام و جانباختن قادر شریف

ری و روم و بغداد (۱۴)</br>از شاهنامه فلورانس و آواز زمینِ گوستاو مولر </br>تا، گاهشماری خیام و جانباختن قادر شریف

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از را دور و با قلبی نزدیک به شما سلام میکنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس.
بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود.

ری و روم و بغداد (۱۳)
از ترور کسروی و تابلوی تیرباران شهیدان
تا، تراکتاتوس و فاخته (حسین قوامی)

ری و روم و بغداد (۱۳)</br>از ترور کسروی و تابلوی تیرباران شهیدان</br>تا، تراکتاتوس و فاخته (حسین قوامی)

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از را دور و با قلبی نزدیک به شما سلام میکنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس.
بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود

ری و روم و بغداد (۱۲)
از ابراهیم پورداوود و اروند رود
تا، روشنک و نیمه پنهان ماه

ری و روم و بغداد (۱۲) </br>از ابراهیم پورداوود و اروند رود</br>تا، روشنک و نیمه پنهان ماه

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از را دور و با قلبی نزدیک به شما سلام میکنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس.
بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود

ری و روم و بغداد (۱۱)
از جزوه سبز و دفاع زاپاتا از منتقدین
تا، Contingency و جنگ نیابتی در یمن

ری و روم و بغداد (۱۱)</br>از جزوه سبز و دفاع زاپاتا از منتقدین</br> تا،  Contingency و جنگ نیابتی در یمن

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از را دور و با قلبی نزدیک به شما سلام میکنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس.
بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود

ری و روم و بغداد (۱۰)
از بلندیهای جولان و مغالطه توسل به اکثریت
تا، ریچارد فاینمن و فیسبوک فقیر فارسی

ری و روم و بغداد (۱۰)</br>از بلندیهای جولان و مغالطه توسل به اکثریت</br> تا، ریچارد فاینمن و فیسبوک فقیر فارسی

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از را دور و با قلبی نزدیک به شما سلام میکنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس.
بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود

ری و روم و بغداد (۹)
از گروه ۵۳ نفر و نویسندگان زندانی
تا، نامه ناپلئون به شاه و نگاه کانت به دین

ری و روم و بغداد (۹)</br>از گروه ۵۳ نفر و نویسندگان زندانی</br> تا، نامه ناپلئون به شاه و نگاه کانت به دین

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از را دور و با قلبی نزدیک به شما سلام میکنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس.
بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود

ری و روم و بغداد (۸)
از گفتگوهای مِلین و فراز و فرود شاه
تا، مریم میرزاخانی و مسائل آپولونیوس

ری و روم و بغداد (۸)</br>از گفتگوهای مِلین و فراز و فرود شاه</br> تا، مریم میرزاخانی و مسائل آپولونیوس

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از را دور و با قلبی نزدیک به شما سلام میکنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس.
بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود

ری و روم و بغداد (۷)
از کودتای رضاشاه و سروده‌های بورانا
تا دکتر صدیقی و نامه به‌آذین از زندان

ری و روم و بغداد (۷) </br>از کودتای رضاشاه و سروده‌های بورانا</br> تا دکتر صدیقی و نامه به‌آذین از زندان

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از را دور و با قلبی نزدیک به شما سلام میکنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و
بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود

ری و روم و بغداد (۶)
از سیدجواد ذبیحی و مرتضی کیوان
تا، ویسلاوا شیمبورسکا و آیت‌الله منتظری

ری و روم و بغداد (۶) </br>از سیدجواد ذبیحی و مرتضی کیوان </br>تا، ویسلاوا شیمبورسکا و آیت‌الله منتظری

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از را دور و با قلبی نزدیک به شما سلام میکنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس.
بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود

ری و روم و بغداد (۵)
از شاهرخ مسکوب و شکرالله‌ پاک‌نژاد
تا آلبرت اَینشتَین و سفره هفت‌سین

ری و روم و بغداد (۵) </br>از شاهرخ مسکوب و شکرالله‌ پاک‌نژاد</br> تا آلبرت اَینشتَین و سفره هفت‌سین

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از را دور و با قلبی نزدیک به شما سلام میکنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس.
بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود

ری و روم و بغداد (۴)
از مِزاروش و برایان مَگی
تا شریعتی و عباس میلانی

ری و روم و بغداد (۴)  </br>از مِزاروش و برایان مَگی</br>تا شریعتی و عباس میلانی

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از را دور و با قلبی نزدیک به شما سلام میکنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس.
بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود

ری و روم و بغداد (۳)
از دکتر ساعدی و لوئیس بونوئل، تا الله‌قلی جهانگیری

ری و روم و بغداد (۳)</br>از دکتر ساعدی و لوئیس بونوئل، تا الله‌قلی جهانگیری

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از را دور و با قلبی نزدیک به شما سلام میکنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس.
بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود

ری و روم و بغداد (۲)
از تانگوی «اُولِه گُواپّا»، تا مسأله ترموا

ری و روم و بغداد (۲)</br>از تانگوی «اُولِه گُواپّا»، تا مسأله ترموا

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از را دور و با قلبی نزدیک به شما سلام میکنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس.
بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود.

ری و روم و بغداد (۱)
از سمفونی بتهوون تا ترانه کاکوله

ری و روم و بغداد (۱)</br>از سمفونی بتهوون تا ترانه کاکوله

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، سلام بر شما. سلامی پُر از گرما و امید.
این ویدئو، به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس.
بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود.

در پسِ تابلویِ جیغ The Scream

در پسِ تابلویِ جیغ The Scream

این بحث به نقاش نروژی Edvard Munch ادوارد مونک(ادوارد مونش) و اثر مشهور او Skrik جیغ (The Scream) می‌پردازد. تابلوی فریاد. برای بررسی این مطلب با نقاش ارجمند خانم مرجان براتی گفتگو کرده‌ام. با ایشان پیش از این در مورد تابلوی دختری با گوشواره‌ مروارید اثر «یوهانِس فِرمیر»، همچنین تابلوی سوم ماه مه ۱۸۰۸ اثر فرانسیسکو گویا صحبت کرده‌ام که در یوتیوب و سایت خودم موجود است.

گرگها فرمانروایى مى‌کنند ــ دکتر جِکیل و آقای هاید
Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

گرگها فرمانروایى مى‌کنند ــ دکتر جِکیل و آقای هاید

این بحث به کتاب دکتر جکیل و آقای هاید Dr Jekyll and Mr Hyde اشاره دارد، رمانی عبرت انگیز که سال ۱۸۸۶ نویسنده اسکاتلندی لوییس استیونسون نوشته و بنوعی به ما، به همه ما مربوط است.
در درون هر یک از ما یک دکتر جکیل و یک آقا یا خانم هاید وجود دارد که دائم دست به توجیه می‌زند تا خودش هم ذلت و بندگی خودش را نبیند، نان را به نرخ روز می‌خورد و هر طرف باد بیاید هی‌شون می‌کند! کاش تا همین‌جا بود. آن وجه پلید کاسبکار، آدمی را به داوریهای آلوده هم می‌کشاند و آنقدر کور و مسخ می‌شویم که خود را گم کرده و با آن غریبه می‌شویم و دیگر خود را نمی‌شناسیم.

ماه کاغذی
It's Only a Paper Moon

ماه کاغذی</br>It

برای اینکه نگاهمان یک سویه نباشد و زیست تک منبعی نداشته باشیم علاوه بر تکیه بر خرد و امید، باید نگاهی زیباشناسانه به هنر و زندگی هم داشته باشیم تا بقول آندره ژید عظمت در نگاه ما باشد، نه در آنچه می‌بینیم.
ترانه قدیمی «این فقط یک ماه کاغذی است» It's Only a Paper Moon حدود ۹۰ سال پیش، بر سر زبانها افتاد و تا هم اکنون خاطره‌انگیز است.آهنگ ترانه را «هارولد آرلن» Harold Arlen ساخته و «ییپ هاربرگ» Yip Harburg و «بیلی رُز» Billy Rose شعرش را سروده‌اند. من به مضمون ترانه اشاره می‌کنم.

سازمان ملل و معاهدهٔ منع شکنجه UNCAT

سازمان ملل و معاهدهٔ منع شکنجه UNCAT

شکنجه یکی از زشت‌ترین جلوه‌های تعرض به کرامت انسانی است که موجب نابودی شأن و منزلت قربانی و مختل شدن تداوم زندگی و فعالیت‌های وی خواهد شد. این پدیده شوم با وجو د تمامی اقدامات جامعه بین‌المللی که در جهت محو و منع آن صورت پذیرفته، هنوز هم در جهان رواج دارد.
این بحث با توضیح کوتاهی در مورد شکنجه که از گذشته‌های دور تا کنون، مهم‌ترین وسیله ایجاد رُعب و وحشت بوده و ستمگران غالب و مغلوب به آن متوسل شده‌اند، به کنوانسیون ضد شکنجه، یا بهتر بگویم معاهدهٔ منع شکنجه، United Nations Convention against Torture هم اشاره می‌کند که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۴ تصویب نمود.