گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۹)
نکته‌هایی که متضمن تشخیص هستند 

https://www.youtube.com/watch?v=CYUCTb7wKwo 


لب ببندم هر دمی زین سان ســـخن 
توبه آرم هر دمی صــــد بــار مــن
کاین سخن را بعد ازین مدفون کنم 
آن کشنده می‌کشد من چون کنم؟
چونکه خامــش می‌کنم من از رَشَد 
او به صد نوعم به گفتن می‌کـــشـد
ای تقاضاگر درون همچون جنیــن 
چون تقاضــــا می‌کنی اتمــام ایــن
سهــل گــردان ره‌نــما تــوفــیق ده 
یا تــقاضــا را بهــــل بر مــا مــنـــه

مولوی
...
هیچ آدمی نیست که فقط یک آدم باشد. هیچ لجظه ای از زندگی آدم هم فقط آن لحظه نیست. تمام تاریخی که پشت سر اوست او را می‌سازد و آن آدم هم در لحظه معین چیز معینی است. این فقط در مورد یک شخص نیست. در مورد یک گروه و سازمان هم صادق است و بسیار پیچیده تر. متنوع تر و...
...
توجه شما را به بخش دیگری از گفت‌و‌شنود با شاعر و نویسنده ارجمند آقای اسماعیل وفا یغمائی جلب می‌کنم.
 گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱) گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۲) گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۳) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وقا یغمائی(۴) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۵) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۶) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۷) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۸)  گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۹) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۰) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۱) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۲)  گفتو‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۳)  گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۴)  گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۵) گفت‌‌ وشنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۶)  گفت‌‌ وشنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۷)  گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (۱۸) گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (۱۹)  گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (20) گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (21)  گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (22)  
... 
سایت همنشین بهار  

 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook