گفتگوهای مِلین The Melian Dialogue
کسی از پیروز سؤال نمی‌کند

https://www.youtube.com/watch?v=gbQcJUWaKbI

http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/The_Melian_Dialogue.mp3


خطابه انقلاب همیشه با پویایی و کمال همراه نیست. یعنی همۀ کسانی که وضع موجود را قبول ندارند و بر حفظ آن تاکید نمی‌کنند، لزوماً دموکرات نیستند. مهم این است که با چه باورها و خواست‌هایی به دنبال تغییر وضع موجود هستیم، خواست تحول و تغییر در صورتی دموکراتیک است که مقصد آن نیز روشن باشد. تجربه‌های دردناک نشان داد هر نوع تغییری که با تجدد ستیزی و رهبر پرستی و ضدّیت با ارزش‌های جهان شمول همراه باشد و آزادی بیان و حق مخالف را پاس ندارد، به فاجعه می‌انجامد، هر اسمی که می‌خواهد داشته باشد. 


همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:
...
همنشین بهار

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook