گونار سونستبی، قهرمان ملی نروژ

Gunnar Sønsteby گونار سونستبی (۱۱ ژانویه ۱۹۱۸– ۱۰ می ۲۰۱۲) قهرمان ملی نروژ در مقاومت ضدفاشيستی عليه فاشيسم هيتلری و یکی از اعضای جنبش مقاومت در طول اشغال نروژ توسط آلمان در جنگ جهانی دوم است.

مجسمه ای که وی را با دوچرخه اش نشان می‌دهد، در خيابان کارل يوهان اسلو (پایتخت نروژ) نصب شده است.
مجسمه گونار و دوچرخه اش در اين مکان، همان لحظه يی را تجسم می بخشد که گونار برای نخستين بار مقاومت در برابر فاشیست‌ها را انتخاب کرد. لحظه يی که او در همين خيابان از دوچرخه اش پياده شد تا عبور گردانی از ارتش اشغالگر هيتلر را که در روز تعيين فرمانده و حاکم نظامی هيتلر، برای نمايش قدرت به سوی مجلس نروژ رژه می رفت، مشاهده کند.
گونار در همين لحظه با خودش گفت «من می ميرم ولی اين را تحمل نخواهم کرد» و از همانجا با دوچرخه اش نزد رفقای خود رفت و نخستين هسته مقاومت ضدفاشيستی را بنيان گذاشت.
گونار در اواخر عمرش (در ۸۰ سالگی) چیزی بدین مضمون گفت که جنبش مقاومت در حذف این یا آن فردی که گمان می‌رفت شاید خبرچین و...بوده، ممکن است دچار اشتباه شده باشد. ولی نباید جنگ را که ما درگیرش بودیم فراموش کرد. مقابله با دشمن و کارگزارانش در اساس غلط نبود.
 
پانویس 
 Guhnfeldt, Cato (2012-05-11). "Krigeren med de ni liv".Aftenposten. p. 4
"Of course wrong decisions were made, also by the Resistance Movement. But one must remember that war was going on. It did happen that we had to kill without being sure that the person concerned was an informant. But the decisions were right, there and then."
سایت همنشین بهار  
مقالات دیگر 
خاطرات خانه زندگان
 

 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook