گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی18
هر گونه تلاشی برای اجرای شریعت به خشونت می‌انجامد 

 

https://www.youtube.com/watch?v=333Ocjk3p-Y


خشک گوید باغبان را کای فتٰی
مر مرا چه می‌بُری سر بی‌خطا؟ ...
باغبان گوید اگر مسعودیی
کاشکی کژ بودیی تر بودیی
جاذب آب حیاتی گشتیی
اندر آب زندگی آغشتیی
خویشتن را واله و عارف کنی
خاک در چشم مُروّت می‌زنی
که مرا از خویش هم آگاه نیست
در دلم گنجای جز الله نیست
باده حق راست باشد بی‌دروغ
دوغ خوردی دوغ خوردی دوغ دوغ

مولوی؛ مثنوی معنوی، دفتر دوّم 

زخمی اگر بر قلب بنشيند، تو نه مى‌توانی زخم را از قلبت وابكنی و نه مى‌توانی قلبت را دور بيندازی. زخم، تكه‌ای از قلب ِ توست. زخم اگر نباشد، قلبت هم نيست. زخم اگر نخواهی باشد، قلبت را بايد بتوانی دور بيندازی. قلبت را چگونه دور مى‌اندازی؟ زخم و قلبت يكی هستند.
جای خالی سلوچ/محمود دولت آبادی


 گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱) گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۲) گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۳) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وقا یغمائی(۴) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۵) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۶) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۷) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۸)  گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۹) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۰) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۱) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۲)  گفتو‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۳)  گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۴)  گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۵) گفت‌‌ وشنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۶)  گفت‌‌ وشنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۷)  گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (۱۸) گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (۱۹)  گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (20) گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (21)  گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (22)  
... 
سایت همنشین بهار  

برای شنیدن از فایل صوتی روی تصویر زیر کلیک کنید

 
...
سایت همنشین بهار 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook