ﻣﺎری اﻧﯿﻨﮓ Mary Anning
فسیل شناس کوشا و فقیر  

ماری اننیگ، فسیل شناس بریتانیایی

یکی از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ فسیل‌ﺷﻨﺎسان دنیا ﻣﺎری اﻧﯿﻨﮓ Mary Anning (١٨۴٧ -١٧٩٩) است که ﺗﻼﺷﮫﺎیش در راه ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠـﻢ دﯾﺮﯾﻨـﻪ ﺷﻨﺎسی، هنوز بر همگان آشکار نیست. 

ﭘــﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺎری اﻧﯿﻨﮓ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ زندگی می‌کردند. پدرش ﮐﻤﺪﺳﺎز ﺑﻮد اما ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺴﯿﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﺮد و از این طریق ﻣﮫﺎرﺗﮫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻊ آوری ﻓﺴﯿﻞ‌ھﺎ به ﻣﺎری اﻧﯿﻨﮓ هم رسید.
...
فسيل‌های ايکتياسور (يکی از شکارچيان دريايی مهم عصر دايناسورها) اولين بار توسط ماری انينگ (در سواحل دورست بخش لايم رجيس) کشف شد. 
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻒ وی از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻒ ﭘﻠﺴﯿﻮزور Plesiosaurus ﺑﺎﺷﺪ .
اینکه حدود دو قرن پیشﯾﮏ زن ﺟﻮان آﻧﮫﻢ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﭼﻨﺎن داﻧﺶ و
ﻣﮫﺎرت ھﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ، مسئله مهمی بود.
با ﮐﺸﻒ ﻓﺴﯿﻞ ﯾﮏ اﯾﮑﯿﺘﻮزورا (تمنودونتوسور) Ichthyosaurus، ﻣﺎری اﻧﯿﻨﮓ فقیر بر سر زبان ها افتاد. پس از آن ﻓﺴﯿﻞ‌ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ او و خانواده‌اش ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣـﻮزه‌داران و داﻧﺸﻤﻨﺪان قرار گرفت و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان اروﭘﺎﯾﯽ نیز ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧ‌ﮫﺎی ﺧﺎص ﺑﻮدﻧـﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ کرد. ﻣﺎری اﻧﯿﻨﮓ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده‌است.
...
در سال ۱۸۳۹ یکی از مقالات وی در مجله علمی تاریخ طبیعی Magazine of Natural History چاپ شد و چارلز دیکنز هم او را ستود و نوشت اینکه دختر یک نجار فقیر توانسته به چنین موفقیت (علمی) برسد قابل احترام است. 
«انجمن سلطنتی لندن برای پیشرفت دانش طبیعی» Royal Society ، 
۱۶۳ سال بعد از مرگ ماری اننیگ، (سال ۲۰۱۰) از او تقدیر کرده و یادآور شد وی در شمار ده زن بریتانیایی است که به تاریخ علم خدمت کرده‌اند.
 
منابع

Anonymous (1828), Another discovery by Mary Anning of Lyme. An unrivalled specimen of Dapedium politum an antediluvian fish, 108:5599, Salisbury and Winchester Journal, p. 2

Cadbury, Deborah (2000), The Dinosaur Hunters: A True Story of Scientific Rivalry and the Discovery of the Prehistoric World, Fourth Estate, ISBN 978-1-85702-963-5

Dickens, Charles (February 1865), Mary Anning, the Fossil Finder13, All Year Round
Emling, Shelley (2009), The Fossil Hunter: Dinosaurs, Evolution, and the Woman whose

Discoveries Changed the World, Palgrove Macmillan, ISBN 978-0-230-61156-6
Torrens, Hugh (1995), "Mary Anning (1799–1847) of Lyme; '

The Greatest Fossilist the World Ever Knew'", The British Journal for the History of Science 25 (3): 257–284,doi:10.1017/S0007087400033161, JSTOR 4027645 

 مقاله خودم در ویکی‌پدیا 

سایت همنشین بهار  
مقالات دیگر 
خاطرات خانه زندگان

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook