گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی 23
چهار تندیس یک دفتر 

https://www.youtube.com/watch?v=sEAwIQw6l0s


در رهگذار گمشدگان غبارها
بر بادها نوشته بسی یادگارها
کز این‌گذر‌گذشته فراوان سوارو اسب
نز اسب ها رسید خبر، نزسوارها
رفتند و گم شدند و از آنان فسانه ای
گردیده نقش در نفس روزگارها
بس کاروان گذشت و به جا ماند راه دور
پیچان چو دود در افق انتظارها
ای دل سراب بادیه نفریبدت ز رنگ
با سبز و سرخ و آبی نقش و نگارها
کار زمانه نیست مگر کتف « بیور اسب »
کز آن دمیده جنگل مسموم مارها
تیغ است و چرم و چهره دژخیم بی عصب
زنجیر و بند و قامت خونین دارها
جز اشک گرم نیست روان آن جه بگذرد
بر چشم تشنه در خنک جویبارها
با این همه به راه روانیم و در خزان
داریم بر جگر عطش نو بهارها
آن نو بهارها که در آن باز بشکفند
در بوستان خاک بسی گلعذار ها
شد پتک ما زمانه ،«وفا» تا محک زند
در ژرفنای گوهر جانها عیارها

فایل صوتی گفت‌و‌شنود شماره 23

http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/goftogu_23.mp3 

 

 گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱) گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۲) گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۳) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وقا یغمائی(۴) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۵) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۶) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۷) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۸)  گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۹) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۰) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۱) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۲)  گفتو‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۳)  گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۴)  گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۵) گفت‌‌ وشنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۶)  گفت‌‌ وشنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۷)  گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (۱۸) گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (۱۹)  گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (20) گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (21)  گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (22)  

 

 

... 

 

سایت همنشین بهار  

 

 

 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook